Regulamin konkursu „Ogród przyjazny owadom zapylającym”

2021-07-07

Regulamin Konkursu plastyczno-fotograficznego „Ogród przyjazny owadom zapylającym”

 • 1 Cele konkursu: – rozwijanie i promowanie talentów plastycznych. – kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, – kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, – rozwijanie zdolności manualnych.
 • 2 Organizator: Organizatorem konkursu jest Fundacja Kochajmy Pszczoły.
  Konkurs jest organizowany w ramach programu „Ogród przyjazny owadom zapylającym” dofinansowanym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Fundatorem części nagród w konkursie jest producent świec z wosków naturalnych „Świece. Woski. Po prostu”.
 • 3 Uczestnicy konkursu: uczestnikami konkursu mogą dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 • 4 Warunki przystąpienia do Konkursu: Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej lub fotograficznej i wysłanie jej mailem na adres fundacja@kochajmy-pszczoly.org lub zamieszczenie jej na facebooku fundacji facebook.com/kochajmypszczoly do dnia 13.08.2021r. do godziny 19.00.
 1. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
 • 5 Technika i forma prac: Wykorzystane materiały i format pracy: dowolne.
 • 6 Kryteria oceny: a) estetyka pracy, b) oryginalność, c) stopień trudności, d) jakość wykonania § 7 Każda prac powinna mieć być podpisana (imię, nazwisko, wiek).
 • 9 Ocena prac – prace będzie oceniać komisja konkursowa w czterech kategoriach:

Prace plastyczne płaskie lub przestrzenne w kategoriach wiekowych 4-7 i 8-13 lat lub prace fotograficzne w kategoriach wiekowych 14-18 lat i 18+.

 1. b) Ogłoszenie wyników nastąpi 13.08.2021 r. o godzinie 21.00.
 • 10 Nagrody:
 1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym pracom w każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe.
 2. Organizator konkursu przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.

 

 


„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”